ന്റെ ഘല്‍ബിന്റെ മുത്തെ
ല്ലാരും പറേണു ഞമ്മള് രണ്ടാളും കൂടിയാല്‍
പത്തിരിം കോയിക്കറീം പോലാണെന്ന്

Oru Kozhikodan Malayalam Love letter


Kozhikodan Love letter is Submitted by sajeesh Kumar

Leave a Reply