ദൈവികമായ നന്മയുടെ ശക്തികൾ, അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ, ഇരുട്ടിന്റെ മേൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശക്തികൾ അന്തിമ വിജയം നേടിയ ദീപാവലി ഇതാ വരവായി. ദിപാവലിക്കു നിങ്ങൾ കൊളുത്തുന്ന ഓരോ ദീപവും ആ വിജയത്തിന്റെ പ്രകാശം പരത്തെട്ടെ

Leave a Reply

Leave a Reply

Be the first to comment

Leave a Reply