Jesus Christ has risen! Spread the joy of this day with words that will make people realize the blessing of this day. Go out and spread the Word! Here are some tagalog easter messages and easter tagalog wishes that you can send to your family and friends out there. Have a happy Easter!

 

Si Kristo ay namatay nang dahil sa ating mga kasalanan.
Gawin natin makabuluhan ang Kanyang pagkabuhay na muli…
sa pamamagitan ng pagtutuwid sa ating mga gawi.
Maligayang Araw ng Pagkabuhay!

 

Salamat sa Panginoon sa biyaya ng bagong buhay na Iyong kaloob.
Gabayan Mo kami tuwina at puspusin ng Iyong mga biyaya.
Maligayang Araw ng Pagkabuhay!

 

Tayo ay mapalad dahil sa panibagong pag-asang hatid ng mapagpalang araw na ito. Magdiwang at makiisa sa muling pagkabuhay ng ating Tagapagligtas!

 

Sumunod tayo sa mga utos ng Diyos.
Tuparin natin ang Kanyang mga kagustuhan
upang ang ating buhay ay maging mabunga at puno ng pagpapala.

 

Magdiwang tayo dahil kasama na naman nating muli si Kristo!
Siya ang ating lakas at patnubay sa ating buhay.
Maligayang Araw ng Pagkabuhay!

 

Ang Araw ng Pagkabuhay ay tanda ng pagmamahal sa atin ng Diyos.
Bigyan natin ito ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pag-usal ng dalangin ng pasasalamat at pagdakila sa Ngalan Niya!

 

Magdiwang dahil buhay ang ating Panginoon!
Magsaya at subukang mamuhay ng naayon sa mga kagustuhan Niya!
Maligayang Araw ng Pagkabuhay.

 

Umupo ka sa isang tabi at manahimik.
Dinggin mo ang tinig ng ating Ama na sa iyo ay nangungusap.
Magkaroon ka nawa ng isang Mapagpalang Araw ng Pagkabuhay.

Leave a Reply